Algemene Voorwaarden Alles voor de After

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht / retourrecht
Artikel 7 – De prijs
Artikel 8 – Conformiteit en garantie
Artikel 9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Klachtenregeling
Artikel 12 – Geschillen
Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.     Koper: de natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.     Dag: kalenderdag;
4.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging  en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten en bedrijven aanbiedt;
7.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8.     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de onderneming.
Alles voor de After
Van Dulckenstraat 29 (geen bezoekadres)
6512 DS Nijmegen (Gld)
Email: info@allesvoordeafter.nl
Kamer van Koophandel: 71311890
Btw-nummer: op aanvraag

Artikel 3 – Toepasselijkheid.
1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en de koper.
2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de koper beschikbaar gesteld.

Artikel 4 – Het aanbod.
1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
–   de prijs inclusief belastingen;
–   de eventuele kosten van aflevering;
–   de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
–   de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
–   de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
–   de manier waarop de koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

Artikel 5 – De overeenkomst.
1.     De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.     Wanneer de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer direct per e-mail de ontvangst van de bestelling.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
3.     De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.     De ondernemer zal bij het product aan de koper de volgende informatie, digitaal meesturen:
a. het bezoekadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
5.    De verkoper behoud het recht om bestellingen te weigeren die bedoelt zijn de hele beschikbare voorraad op te kopen om de beschikbaarheid van het artikel te verlagen. In het geval deze bestelling elektronische
betaald is via een online betaalservice wordt het volledige aankoopbedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt in overleg met de koper.

Artikel 6 – Herroepingsrecht / Retourrecht.
1.      Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
Het bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling door de koper.
2.      Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het herroepingsformulier is onderaan deze pagina te downloaden.

Artikel 6.1 – Kosten in geval van herroeping/retournering.
1.     Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.     Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst terugbetalen.
3.     De ondernemer zal het volledige aankoopbedrag inclusief de kosten voor transport en transactiekosten terugstorten op de bankrekening van de koper indien de gehele bestelling teruggestuurd wordt.
Retourneert de koper een gedeelte van de bestelling wordt alleen het aankoopbedrag van deze artikelen teruggestort op de bankrekening van koper.

Artikel 6.2 – Uitsluiting herroepingsrecht.
1.     De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2.
De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door de ondernemer zijn gekocht overeenkomstig specificaties of in opdracht van de koper.

Artikel 7 – De prijs.
1.     De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw mits anders vermeld.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie.
De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de in de omschrijving vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

Artikel 9 – Levering en uitvoering.
1.    De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 2 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden maar geen recht op eventuele schadevergoeding.
4.    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6.    Het risico van vermissing van producten tijdens verzending via pakketpost berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging bij de koper en de status van pakketcode aangeeft dat het afgeleverd is.
We kunnen geen aansprakelijk nemen voor vermiste pakketten waarbij de pakketcode aangeeft dat het pakket geleverd is.
Bij zendingen die in opdracht van de koper worden verzonden via ontraceerbare brievenbuspost berust het risico van vermissing volledig bij de koper.
In het geval van beschadiging zal in overleg met de ondernemer een schadevergoeding worden vastgesteld die nooit meer kan bedragen dan het oorspronkelijke aankoopbedrag van het beschadigde artikel.

Artikel 10 – Betaling.
1.     Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling.
Indien de betaling binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling niet voldaan is behoud de ondernemer het recht de bestelling zonder opgave van reden te annuleren.
2.     Wanneer vooruitbetaling is overeengekomen, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.     De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan de ondernemer te melden.
4.     In geval van wanbetaling van de koper heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
5.     Op alle geleverde goederen waarbij de factuur nog niet voldaan is heeft de verkoper eigendomsvoorbehoud. In het geval van een faillissement van de koper dienen de onbehandelde goederen van de onbetaalde facturen
zo spoedig mogelijk gereed gemaakt worden voor afhalen door de verkoper. De geretourneerde goederen worden in mindering gebracht op de openstaande posten.

Artikel 10.1 – Achteraf betalen.
Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan de ondernemer.
De ondernemer behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren.
De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn.
Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is de ondernemer gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 1% per maand in rekening te brengen.
De ondernemer is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen.
In geval van zakelijke klanten is de ondernemer tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van de ondernemer om de daadwerkelijk gemaakte
kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.
Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 75 euro.
De ondernemer is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen.
Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot de ondernemer is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die allesvoordeafter.nl in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
a) risicoanalyses
b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden

Artikel 11 – Klachtenregeling
1.     De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
3.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.     Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

De ondernemer is niet aangesloten bij een thuiswinkelorganisatie.

 

Herroepingsformulier

Download hier het retourformulier/herroepingsformulier.